Forus og Gausel IL

Økonomiske retningslinjer

Økonomiske retningslinjer

Målsetting

Målsettingen til Forus og Gausel IL (FGI) er å ha en sunn økonomi som sikrer at tilbudet til medlemmene opprettholdes og utvikles.

Daglig drift og investeringer sak være selvfinansiert gjennom medlemskontingenter, sponsoravtaler, tilskudd og inntektsbringende tiltak (loddsalg, dugnader, turneringer o.l.).

Det skal være en rettferdig fordeling av midler mellom de ulike idrettsgrenene, mellom barn, ungdom og voksne samt mellom jenter og gutter.

FGI skal til enhver tid ha en spesifikk sum oppsparte midler tilgjengelig for uforutsette hendelser.

Åpenhet og ryddighet rundt klubbens økonomi skal sørge for at det er trygt å være leder i FGI samt at det skal være enklere å rekruttere nye ledere.

Budsjett

FGI skal hvert år utarbeide budsjett som legges fram og godkjennes av klubbens årsmøte.

Det utarbeides budsjett på klubbnivå og for avdeling/idrettsgren. Leder for den enkelte avdeling/idrettsgren er ansvarlig for å utarbeide budsjett for sin enhet. Økonomiansvarlig i hovedstyret har det overordnet ansvaret for budsjettet på klubbnivå.

Budsjettet baseres på forsiktighetsprinsippet som tilsier at det kun tas med sikre inntekter og at det tas hensyn til alle kjente utgifter.

Det skal budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende det som gjøres i regnskapet, slik at avvik lett kan identifiseres og følges opp.

Budsjettet følger kalenderåret.

Regnskap

Regnskapet i FGI skal følge reskontro prinsipp, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperioden der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas periodisering av kostnad/inntekt.

Inngående faktura skal attesteres av leder for aktuell avdeling/idrettsgren og påføres post som skal belastes. Daglig leder attesterer og utbetaler. Dvs. at alle regninger skal attesteres av to personer før utbetaling. For refusjon av kontantutlegg følges samme prosedyrer.

Kontantinntekter fra kiosksalg ol. skal alltid telles opp av to personer. Oppgjørsskjema skal fylles ut og signeres av begge personene. Daglig leder mottar oppgjør og er ansvarlig for at pengene settes inn på konto.

Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti. Det skal aldri brukes private konti tilhørende styremedlemmer, lagledere osv.

FGI har engasjert ekstern regnskapsfører. Regnskapsfører sender rapporter på månedlig basis.

Regnskapet gjennomgås av økonomiansvarlig i hovedstyret på hvert hovedstyremøte som avholdes en gang pr. måned. Avvik rapporteres i møtereferat sammen med evt. aksjonspunkter.

Årsregnskap med rapport fra revisor, legges fram på og godkjennes av årsmøtet.

Revisor og kontrollkomite utnevnes av årsmøtet.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Bankkonto og lagkonto

FGI har bankkonti som disponeres av økonomiansvarlig hovedstyret, daglig leder og regnskapsfører.

De enkelte lag har egen reskonto (lagkonto) for oppsparte midler. Lagkontoene skal tildeles av klubben og inngå i klubbens totale regnskap. Det er ikke lov å ha private konti til lagkasse. Lagkontoene blir oppdatert på månedlig basis og innsyn i lagkonto fås gjennom leder av den enkelte avdeling/idrettsgren. Utbetaling fra lagkonto skal attesteres av leder for avdeling/idrettsgren og daglig leder som også er ansvarlig for utbetaling.

Samarbeidsavtale

Inngåelse av eksterne økonomiske samarbeidsavtaler som sponsoravtaler og større klubbdugnader, skal godkjennes av Hovedstyret i FGI ved sponsoransvarlig i Hovedstyret. Fordeling av midler internt skal følge retningslinjer beskrevet i håndbok. Endringer av regler relatert til intern fordeling av midler skal godkjennes av årsmøtet.

Tilskuddsordninger

Daglig leder er ansvarlig for å søke og følge opp tilskuddsordninger med spesiell fokus på de kommunale tilskuddsordningene.

Daglig leder er ansvarlig for innrapportering av årlig idrettsregistrering som danner grunnlaget for viktige kommunale tilskudd.

Lønn

Leder og økonomiansvarlig i hovedstyret skal legge fram forslag til lønn og årlige lønnsjusteringer for fast ansatt for godkjenning av hovedstyret. Økonomiansvarlig i  hovedstyret har den daglige økonomiske oppfølgingen av fast ansatte. Lønn utbetales av regnskapsfører i henhold til avtale inngått i ansettelseskontrakt.

Leder for den enkelte avdeling/idrettsgren er ansvarlig for daglig økonomisk oppfølging av ikke fast ansatte (trenere, FFO) som får økonomisk godtgjørelse. Økonomisk godtgjørelse utbetales av regnskapsfører i henhold til avtale i kontrakt.

Alle trenerkontrakter hvor det inngås økonomiske forpliktelser og evt. andre vesentlig forpliktelser, skal godkjennes av hovedstyret før signering.

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift